Home »
Đăng bởi Linh Audit lúc Thứ Ba, 19 tháng 5, 2020 ,

Dự án bị chậm tiến độ, phải điều chỉnh IRC mới được hoàn thuế

Ngày 1/4/2020, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1393/TCT-KK về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư.Trường hợp Công ty có dự án đầu tư mới đáp ứng quy định của pháp luật về thuế và pháp luật về đầu tư thì được giải quyết hoàn thuế GTGT đầu vào phát sinh trong giai đoạn đầu tư.

Cần lưu ý, nếu dự án đầu tư của Công ty bị chậm tiến độ so với nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì Công ty phải lập đề xuất bằng văn bản với cơ quan đăng ký đầu tư để điều chỉnh tiến độ dự án theo quy định (Điều 46 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13).

Tags:

0945.589.666