Đăng bởi Linh Audit lúc Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019 ,

Thông tin về thị trường kiểm toán năm 2018 dưới đây được CPA.VN tổng hợp và phân tích từ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Bộ Tài chính.


Top 10 Công ty Kiểm toán Tại Việt Nam 2018
1. SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN
Tính đến ngày 20/04/2019, cả nước có 191 công ty kiểm toán, trong đó:

- 02 công ty 100% vốn nước ngoài là PwC, KPMG

- 09 công ty có vốn đầu tư nước ngoài là E&Y, E-Jung, Mazars, HSKV, Immanuel, S&S, Crowe Việt Nam, BDO, Jung IL.

- 180 công ty còn lại có 100% vốn trong nước.

Địa chỉ đặt trụ sở chính của 191 công ty kiểm toán được trải dài từ các tỉnh thành phố từ Bắc vào Nam, cụ thể:


Số lượng trụ sở chính doanh nghiệp kiểm toán năm 2018Trong 191 công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán thì có 81 công ty có chi nhánh. Tổng số chi nhánh đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán là 143, phân bổ tại các địa phương như sau:


Số lượng chi nhánh các công ty kiểm toán năm 2018 Đa số các doanh nghiệp chỉ có 1-2 chi nhánh, tuy nhiên một số công ty thành lập khá nhiều chi nhánh như: Thăng Long TDK (09 chi nhánh), ASCO (06 chi nhánh), CPA Hà Nội (05 chi nhánh).

2. SỐ LƯỢNG KIỂM TOÁN VIÊN


Tính đến ngày 31/12/2018, số người có chứng chỉ KTV Việt Nam làm việc trong các công ty kiểm toán là 3.784 người, tăng 8,17% so với năm 2017 (2.083 người), trong đó có 2.160 người Việt Nam và 27 người nước ngoài.


Số KTV hành nghề (đủ điều kiện ký báo cáo kiểm toán) là 2.037 người, chiếm khoảng 40% tổng số người được cấp chứng chỉ KTV đến nay (5.080 người).

Tỷ trọng người nắm giữ các chứng chỉ nghề nghiệp trên tổng số nhân viên chuyên nghiệp của các công ty kiểm toán như sau:


Tỷ trọng người nắm giữ các chứng chỉ nghề nghiệp trên tổng số nhân viên chuyên nghiệp của các công ty kiểm toán

3. DOANH THU CÁC DỊCH VỤ CUNG CẤP CỦA CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN
Hiện tại, các công ty kiểm toán hoạt động tại Việt Nam thường cung cấp các dịch vụ có tỷ trọng doanh thu tương đối như sau:

(1) Kiểm toán Báo cáo tài chính.

(2) Kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.

(3) Soát xét Báo cáo tài chính.

(4) Dịch vụ kế toán.

(5) Tư vấn thuế.

(6) Thẩm định giá.

(7) Tư vấn khác (tài chính, quản lý, nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin).

(8) Dịch vụ đào tạo.

(9) Dịch vụ khác.

Trong đó, các dịch vụ số (1), (2) và (3) ở trên gọi chung là dịch vụ kiểm toán (audit), các dịch vụ còn lại có thể gọi là phi kiểm toán (non-audit).


Tỷ trọng doanh thu các dịch vụ các công ty kiểm toánTỷ lệ dịch vụ kiểm toán/phi kiểm toán năm 2018 là 61%/39%, so sánh với năm 2017 là 64%/36%. Như vậy, các công ty kiểm toán cũng đang từng bước chuyển dịch dần sang dịch vụ phi kiểm toán với mức tỷ suất lợi nhuận cao hơn.

Trong các dịch vụ phi kiểm toán, dịch vụ tư vấn thuế và tư vấn tài chính khác chiếm tỷ trọng lớn, lần lượt là 16% và 15%. Doanh thu của các dịch vụ này chủ yếu đến từ các Công ty Big 4.

Một số biểu đồ thống kê các công ty kiểm toán có doanh thu lớn từ một số dịch vụ, đơn vị tính: tỷ đồng


Top 10 công ty kiểm toán có dịch vụ kế toán lớn nhất

Top 10 Công ty Kiểm toán có doanh thu từ dịch vụ tư vấn thuế lớn nhất

Top 10 Doanh thu Kiểm toán Báo cáo Quyết toán Dự án Hoàn Thành

 Top 10 Doanh thu Kiểm toán Báo cáo Tài chính

4. HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN
Theo số liệu tổng hợp, kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế của các công ty kiểm toán năm 2018 đạt tổng cộng 259.247,59 triệu đồng, tăng 76% so với con số 147.117,40 triệu đồng của năm 2017. Mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế giúp cho tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của các công ty kiểm toán năm 2018 tăng lên mức 3,33% từ mức 2,27% của năm 2017.
(Nguồn: CPA.VN tổng hợp từ Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 của Bộ Tài chính. Vui lòng ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ bài viết này)

Tags:

0945.589.666