Đăng bởi Linh Audit lúc Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020 ,

Quy định về Ký kết Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính

1. Thời điểm:


Theo quy định tại Khoản 2, Điều 9 Luật Kiểm toán độc lập năm 2011 thì:
Điều 9. Kiểm toán bắt buộc

2. Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính phải được giao kết chậm nhất là ba mươi ngày trước ngày kết thúc kỳ kế toán năm”

Như vậy các doanh nghiệp thuộc diện phải kiểm toán báo cáo tài chính bắt buộc hàng năm có năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 thì hợp đồng kiểm toán chậm nhất phải ký kết vào ngày 01 tháng 12 năm đó.

2. Mức phạt Khi vi phạm Quy định về Thời gian ký kết hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính Hàng năm:

1. Trường hợp Hợp đồng kiểm toán được giao kết chậm hơn thời hạn nêu trên, Doanh nghiệp có thể bị xử phạt vi phạm theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 35, Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/09/2013, cụ thể:

“Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với doanh nghiệp, tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Doanh nghiệp, tổ chức là đối tượng bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm thực hiện giao kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính chậm hơn so với thời hạn quy định”.

2. Nếu thời gian giao kết Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của DN chậm hơn ngày 31/12 hàng năm, có thể dẫn đến không thể chứng kiến kiểm kê tài sản, hàng tồn kho dẫn đến phải phát hành ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng là doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm thì cần lưu ý thực hiện đúng quy định về thời gian giao kết Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm trước thời hạn theo quy định nêu trên để tránh bị phạt và ảnh hướng đến ý kiến kiểm toán cho báo cáo tài chính của mình.

Tags:

0945.589.666