Đăng bởi Linh Audit lúc Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019 ,

 Thuế Môn Bài

Tổng cục Thuế nhận được 57084/CT-TTHT ngày 22/7/2019 của Cục Thuế TP Hà Nội về hướng dẫn khai lệ phí môn bài đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến trả lời theo như công văn sau:


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC 
THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 3302/TCT-KK
V/v kê khai lệ phí môn bài đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh với trụ sở chính của đơn vị chủ quản
Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2019Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hà Nội
Tổng cục Thuế nhận được 57084/CT-TTHT ngày 22/7/2019 của Cục Thuế TP Hà Nội về hướng dẫn khai lệ phí môn bài đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ các quy định tại:
- Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh;
- Khoản 6 Điều 8 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về mã số địa điểm kinh doanh;
- Khoản 1, Khoản 6 Điều 2 và Khoản 1 Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ về lệ phí môn bài;
- Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về lệ phí môn bài;
- Ngày 12/8/2019, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3200/TCT-KK về việc quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản.
Căn cứ các quy đnh nêu trên, trường hợp địa điểm kinh doanh khác tỉnh với trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc chi nhánh (đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh) thì Cục Thuế thực hiện cấp mã số thuế 13 số cho địa điểm kinh doanh theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 3200/TCT-KK ngày 12/8/2019 của Tổng cục Thuế. Sau khi địa điểm kinh doanh được cấp mã số thuế 13 số, đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh sử dụng mã số thuế 13 số này để kê khai, nộp lệ phí môn bài theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 302/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế Thành phố Hà Nội biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK3b.
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ 
VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Phương

Tags:

0945.589.666