Đăng bởi Linh Audit lúc Thứ Hai, 26 tháng 8, 2019 ,

Ngày 31/07/2019, Tổng Cục thuế Ban hành Công văn số 2967/TCT-KK v/v khai, nộp thuế GTGT vãng lai, cụ thể như sau:

Công văn số 2967/TCT-KK v/v khai, nộp thuế GTGT vãng lai
Công văn số 2967/TCT-KK v/v khai, nộp thuế GTGT vãng lai

Công văn số 2967/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 31/07/2019 v/v khai, nộp thuế GTGT vãng lai


Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 03/CV-2019 ngày 15/7/2019 của Công ty TNHH dược phẩm quốc tế về việc khai, nộp thuế GTGT vãng lai. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính quy định:
“Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dn:
1. Sa đổi, bổ sung Điều 11 (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) như sau:
a) Sửa đổi điểm đ Khoản 1 Điều 11 như sau:
đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên, và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điu này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tnh....
Ví dụ 16: Công ty A trụ sở tại Hải Phòng ký hợp đồng cung cấp xi măng cho Công ty B có trụ sở tại Hà Nội. Theo hợp đồng, hàng hóa sẽ được Công ty A giao tại công trình mà công ty B đang xây dựng tại Hà Nội. Hoạt động bán hàng này không được gọi là bán hàng vãng lai ngoại tnh. Công ty thực hiện kê khai thuế GTGT tại Hải Phòng, không phải thực hiện kê khai thuế GTGT tại Hà Nội đối với doanh thu từ hợp đồng bán hàng cho Công ty B...
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH dược phẩm quốc tế tại tỉnh Đắk Lắk ký hợp đồng cung ứng thuốc chữa bệnh cho các bệnh viện thuộc tỉnh Quảng Nam và thực hiện giao hàng theo các hợp đng này tại tỉnh Quảng Nam thì hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 5610/CT-TTHT ngày 02/7/2019 là phù hợp quy định hiện hành.
Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH dược phẩm quốc tế được biết./.

Tải Công văn số 2967/TCT-KK v/v khai, nộp thuế GTGT vãng lai tại đây:
Công văn số 2967/TCT-KK v/v khai, nộp thuế GTGT vãng lai
Công văn số 2967/TCT-KK v/v khai, nộp thuế GTGT vãng lai

Tags: