Đăng bởi Linh Audit lúc Thứ Hai, 26 tháng 8, 2019 ,

Ngày 29/07/2019, Tổng Cục thuế Ban hành Công văn số 2947/TCT-CS v/v hoá đơn điện tử. Tải ngay Công văn tại cuối bài:


Công văn số 2947/TCT-CS v/v hoá đơn điện tử
Công văn số 2947/TCT-CS v/v hoá đơn điện tử

Công văn số 2947/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 29/07/2019 v/v hoá đơn điện tử


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3803/CT-HCQTTVAC ngày 30/11/2018 của Cục Thuế tỉnh Ninh Bình về thực hiện hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Hiện nay, Tổng cục Thuế đang triển khai, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018.
Về việc áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP , Bộ Tài chính đã có công văn số 14192/TCT-BTC ngày 15/11/2018, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4311/TCT-CS ngày 5/11/2018 và công văn số 4763/TCT-CS ngày 29/11/2018.
Đề nghị Cục Thuế tỉnh Ninh Bình nghiên cứu các công văn nêu trên để hướng dẫn người nộp thuế thực hiện.
Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế tỉnh Ninh Bình được biết./.

Tải Công văn số 2947/TCT-CS v/v hoá đơn điện tử tại đây:


Công văn số 2947/TCT-CS v/v hoá đơn điện tử
Công văn số 2947/TCT-CS v/v hoá đơn điện tử

Tags: