Đăng bởi Linh Audit lúc Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019 ,

Ngày 20/08/2019, Tổng Cục thuế ban hành Công văn 3308/TCT-KK năm 2019 về Tiền chậm nộp đối với thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn, cụ thể:

Công văn 3308/TCT-KK về Tiền chậm nộp đối với thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng vốn
Công văn 3308/TCT-KK về Tiền chậm nộp đối với thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng vốnBỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC 
THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 3308/TCT-KK
Vv: Tiền chậm nộp đối với thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng vốn.
Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2019Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 12315/CT-KTT ngày 20/11/2018 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh nêu vướng mắc về tính tiền chậm nộp đối với kê khai chuyển nhượng vốn của Ngân hàng Bank of China (Hong Kông) Limited - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và công văn số 2318/CT-KTT ngày 18/3/2019 của Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh báo cáo bổ sung hồ sơ kê khai chuyển nhượng vn của Ngân hàng Bank of China (Hong Kong) Limited - Chi nhánh TP.H Chí Minh.
Căn cứ Điều 403 Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
Căn cứ Khoản 7 Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 được sửa đổi bởi Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngà10/10/2014 quy định về khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối vi hoạt động chuyển nhượng vốn,
Căn cứ các quy định nêu trên, Ngân hàng Bank of China - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh có trách nhiệm kê khai và nộp thay số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đối với khoản thu nhập phát sinh từ việc điều chỉnh giá trị chuyển nhượng ban đầu được hai bên thỏa thuận tại Phụ lục hợp đồng ngày 04/5/2018 chậm nhất là ngày thứ mười (10) kể từ ngày hai bên ký Phụ lục. Tiền chậm nộp của số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp này được xác định theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Vụ CST, PC, TCNH (BTC);
- PTCT Ph
Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ CS, PC, QLN, DNL;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, KK(2b).


Tags: